xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 11-04-2020

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

- Đ/c Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu Hội nghị

Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2017 Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đến dự Hội nghị:

- Đ/c Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ;

- Đ/c Nguyễn Chí Hòa, UV BTV Đảng ủy;

Cùng các đồng chí trong BCH đảng ủy, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ và công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Hội nghị đã tổ chức trình chiếu 03 đĩa DVD do Giáo sư, Tiến sỹ Nguỵễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương triển khai Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các nghị quyết Hội nghị lần này:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đảng viên và Công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân./.

Hình ảnh  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết


Đang online: 1
Hôm nay: 392
Đã truy cập: 747536
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.