xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 01-11-2022

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022,

Sau thời gian nhận đơn phúc khảo theo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) đã tổ chức chấm phúc khảo. Sau khi tổng hợp, Hội đồng thi thông báo kết quả chấm phúc khảo đến các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thí sinh tham dự kỳ thi (có danh sách đính kèm). Kết quả chấm phúc khảo đồng thời được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị quý cơ quan phản ánh về Hội đồng thi (số điện thoại liên hệ: 0986.059.295, ông Trần Lê Vũ, thư ký Hội đồng thi).

Hội đồng thi trân trọng thông báo./.


Đang online: 2
Hôm nay: 651
Đã truy cập: 850939
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.