xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Tài liệu Hội nghị công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2020

Ngày 31-12-2020

Tải file đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ban Kiem diem Ban Giam doc 2020.doc_20201229154452.doc
2. BC Ban Thanh tra nhan dan 2020 (1).docx_20201229154452.docx
3. BC Cong doan năm 2020 (CT)- DDieu chinh.doc_20201229154452.doc
4. BC linh vuc noi vu nam 2020.docx_20201229154452.docx
5. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HOI NGHI CC,VC NAM 2020.docx_20201229154452.docx
6. CHƯƠNG TRINH HOI NGHI CC, VC NAM 2020.docx_20201229154452.docx
7. HD Hoi nghi CBCCVC nam 2020.pdf_20201229154452.pdf
8. Ke hoach Thi dua nam 2020.doc_20201229154452.doc
9. Nghi quyet Hoi nghi can bo, cong chuc nam 2020.doc_20201229154452.doc
10. Phu luc Ho so HN CBCC nam 2020.pdf_20201229154452.pdf
11. QĐ quy che dan chu.doc_20201229154452.doc
12. Quy che Chi tieu noi bo (CĐCS).doc_20201229154453.doc
13. Quy Che Chi Tieu Noi Bo 2021 (1).doc_20201229154453.doc
14. Quy che hoat dong cua So Noi vu Hau Giang.doc_20201229154453.doc
15. QUY CHE PHÔI HOP GIUA GIAM DOC SƠ VOI BCH C Đ NAM 2020.doc_20201229154453.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 60082
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.