lien-he - Sở Nội Vụ

 

LIÊN HỆ

Ngày 29-06-2020

DEPARTMENT OF HOME AFFEARS

Address: No. 8 Ngo Quyen Street, Area 4, Ward V, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Phone Numbers: 02933.878.834   

LIST OF LEADERS OF INTERNATIONAL DEPARTMENT AND LEADERS OF DEPARTMENTS, BOARDS, CENTERS OF HAU GIANG PROVINCE AND DEPARTMENT

NUMBER

FIRST AND LAST NAME
POSITION
PHONE NUMBER

EMAIL

I. BOARD OF MANAGER

1

Nguyen Minh Tri
Director
0918576533

Trinm.snv@haugiang.gov.vn

2

Vo Thanh Chinh
Deputy Directors
0939519324

Chinhvt.snv@haugiang.gov.vn

3

Phan Hoang Ngoan
Deputy Directors
0916864895

Ngoanph.snv@haugiang.gov.vn

II. Office of the Department

1

Nguyen Van Doi

Chief of Office

0945157689

doinv.snv@haugiang.gov.vn

2

Nguyen Thi Ngoc Yen

Deputy Chief of Office

0917396096

yenntn.snv@haugiang.gov.vn

3

Vo Minh Thu

Deputy Chief of Office

0932997084

thuvm.snv@haugiang.gov.vn

III. Personnel and Organization

1

Dao Hoang Minh

Head of the organization staff

0916200295

minhdh.snv@haugiang.gov.vn

2

Tran Le Vu

Deputy Head of Department

0986059295

vutl.snv@haugiang.gov.vn

3

Nguyen Thi Ngoc Diem

Deputy Head of Department

0933848787

diemntn.snv@haugiang.gov.vn

IV. Administration Reform and Records and Archives

1

Nguyen Trong Phuc

Head of Administrative Reform and Archives Department

0919345154

phucnt.snv@haugiang.gov.vn

2

Huynh Thi Thuan

Deputy Head of Administrative Reform and Archives Department

0919516367

thuanht.snv@haugiang.gov.vn

V. Local Authority Organization and Youth Affairs

1

Pham Cong Son

Head of government construction and youth affairs department

0914025925

soncp.snv@haugiang.gov.vn

2

Vo Van Te

Deputy Head of government construction and youth affairs department

0939509234

tevv.snv@haugiang.gov.vn

VI. Inspectorate

1

Tran Quoc Toan

Chief Inspector

0939531828

toantq.snv@haugiang.gov.vn

VII. Board of Emulation - Commendation

1

Pham Vuong Huyen

Head of the Committee of Emulation - Commendation

0939988009

huyenpv.snv@haugiang.gov.vn

2

Nguyen Chi Hoa

Deputy Head of the Committee of Emulation - Commendation

0907406420

hoant.snv@haugiang.gov.vn

VIII. Board of Religious Affairs

1

Tran Khanh Tong

Head of the Department of Religious Affairs

0906918669

tongtk.snv@haugiang.gov.vn

2

Nguyen Thanh Tri Thuc

Deputy Head of the Department of Religious Affairs

0939345139

thucntt.snv@haugiang.gov.vn

3

Vu Manh Ha

Deputy Head of the Department of Religious Affairs

0931799369

havm.snv@haugiang.gov.vn

IX. Historical Archives Centre

1

Nguyen Van Minh

Director of historical archives

0918628566

minhnv.snv@haugiang.gov.vn

2

Lam Chi Hung

Deputy Director of historical archives

0886881199

hunglc.snv@haugiang.gov.vn

3

Nguyen Thi My Y

Deputy Director of historical archives

0382402298

yntm.snv@haugiang.gov.vn

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 8 Đường Ngô Quyền, Khu vực 4, Phường V, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số Điện thoại: 02933.878.834   Fax:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

EMAIL

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Minh Trí

Giám đốc

0918576533

Trinm.snv@haugiang.gov.vn

2

Võ Thành Chính

Phó Giám đốc

0939519324

Chinhvt.snv@haugiang.gov.vn

3

Phan Hoàng Ngoan

Phó Giám đốc

0916864895

Ngoanph.snv@haugiang.gov.vn

II. VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ

1

Nguyễn Văn Đội

Chánh Văn phòng

0945157689

doinv.snv@haugiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Phó Chánh Văn phòng

0917396096

yenntn.snv@haugiang.gov.vn

3

Võ Minh Thư

Phó Chánh Văn phòng

0932997084

thuvm.snv@haugiang.gov.vn

 II. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Đào Hoàng Minh

Trưởng phòng

0916200295

minhdh.snv@haugiang.gov.vn

2

Trần Lê Vũ

Phó Trưởng phòng

0986059295

vutl.snv@haugiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Phó Trưởng phòng

0933848787

diemntn.snv@haugiang.gov.vn

VI. PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ

1

Nguyễn Trọng Phúc

Trưởng phòng

0919345154

phucnt.snv@haugiang.gov.vn

2

Huỳnh Thị Thuận

Phó Trưởng phòng

0919516367

thuanht.snv@haugiang.gov.vn

 V. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Phạm Công Sơn

Trưởng phòng

0914025925

soncp.snv@haugiang.gov.vn

2

Võ Văn Te

Phó Trưởng phòng

0939509234

tevv.snv@haugiang.gov.vn

VI. THANH TRA

1

Trần Quốc Toàn

Chánh Thanh tra

0939531828

toantq.snv@haugiang.gov.vn

VII. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1

Phạm Vương Huyền

Trưởng ban

0939988009

huyenpv.snv@haugiang.gov.vn

2

Nguyễn Chí Hòa

Phó Trưởng ban

0907406420

hoant.snv@haugiang.gov.vn

VIII. BAN TÔN GIÁO

1

Trần Khánh Tòng

Trưởng ban

0906918669

tongtk.snv@haugiang.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Trí Thức

Phó Trưởng ban

0939345139

thucntt.snv@haugiang.gov.vn

 

3

Vũ Mạnh Hà

Phó Trưởng ban

0931799369

havm.snv@haugiang.gov.vn

 

IX. TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

1

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

0918628566

minhnv.snv@haugiang.gov.vn

2

Lâm Chí Hùng

Phó Giám đốc

0886881199

hunglc.snv@haugiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Mỹ Ý

Phó Giám đốc

0382402298

yntm.snv@haugiang.gov.vn

               

Đang online: 1
Hôm nay: 583
Đã truy cập: 850871
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.