co-cau-to-chuc - Sở Nội Vụ

 

Cơ cấu tổ chức

Ngày 11-04-2020

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:
a) Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc;
b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức:
a) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Công chức, viên chức;
- Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;
- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;
- Phòng Cải cách hành chính;
b) Cơ quan trực thuộc Sở:
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Ban Tôn giáo.

Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ

a) Sở Nội vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tồ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

d) Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

đ) Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức:

Sở Nội vụ được tổ chức gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc như sau:

a) Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ;

- Văn phòng Sở Nội vụ;

- Thanh tra Sở Nội vụ.

b) Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Đang online: 1
Hôm nay: 502
Đã truy cập: 31105
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.