co-cau-to-chuc - Sở Nội Vụ

 

Cơ cấu tổ chức

Ngày 01-02-2021

1. Department’s leaders:

a/ The Home Affairs Department has Director, and no more than three Deputy Directors.

b/ The Director of the Deparment of Home Affairs is the head of the Department, and responsible to the Peoples Committee, the Chairman of the Provincial Peoples Committee and accountable to the law for the performance functions, tasks, and powers of the Department; perform the responsibilities and duties of the Director of the Department according to the regulations.

c/ The Deputy Directors assist the Director by taking charge and direct some of the tasks of divisions and units directly under the Department; responsible to the Director and accountable to the law for the assigned tasks. In the absence of the Director of the Department, a Deputy Director of the Department shall be authorized by the Director to run the Department’s activities.

d/ The appointment, dismissal, transfer, rotation, commendation, discipline, resignation, retirement and implementation of regimes and policies toward the Director and Deputy Directors shall be decided by the Chairman of the Provincial People’s Committees in accordance with the provisions of law.

2. Organizational structure:

The Department of Home Affairs has divisions and units directly under the Department as follow:

a/ Divisions:

- Personnel and Organization;

- Local Authority Organization and Youth Affairs;

- Administration Reform and Records and Archives;

- Office of the Department;

- Inspectorate.

b) Units directly under the Department:

- Board of Emulation - Commendation;

- Board of Religious Affairs;

- Historical Archives Centre.

Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ

a) Sở Nội vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tồ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

d) Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

đ) Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức:

Sở Nội vụ được tổ chức gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc như sau:

a) Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ;

- Văn phòng Sở Nội vụ;

- Thanh tra Sở Nội vụ.

b) Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

Ban Thi đua - Khen thưởng;

Ban Tôn giáo;

Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ

a) Sở Nội vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tồ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

d) Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

đ) Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức:

Sở Nội vụ được tổ chức gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc như sau:

a) Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ;

- Văn phòng Sở Nội vụ;

- Thanh tra Sở Nội vụ.

b) Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Đang online: 9
Hôm nay: 891
Đã truy cập: 851179
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.